Inițializează o căutare

SAMGPL

D I S P O Z I Ţ I E privind convocarea Consiliului Local Slobozia în şedinţă ordinară pentru data de 25 aprilie 2024

 publicat pe data de 25 aprilie 2024

D I S P O Z I Ţ I E

privind convocarea Consiliului Local Slobozia în şedinţă ordinară

pentru data de 25 aprilie 2024

 

                 Primarul Municipiului Slobozia, judeţul Ialomiţa,

 

Având în vedere :

Prevederile art. 133 alin. (1), art. 134 alin. (1) lit. a), alin. (2), alin. (3) lit. ași alin. (5) din Codul Administrativ,

DISPUN :

 

Art. 1 – Se convoacă în ședință ordinară consilierii Consiliului Local al Municipiului Slobozia, în data de 25 aprilie 2024, orele 1600, la Sala de spectacole a Casei Municipale de Cultură „Nicolae Rotaru”.

Art. 2 - Proiectul ordinii de zi, precum și comisiile de specialitate cărora le vor fi trimise  spre avizare proiectele de hotărâri, sunt prevăzute în anexa ce face parte integrantă din prezenta dispoziție.

Art. 3 - Materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi vor fi transmise prin e-mail consilierilor locali și vor fi postate pe site-ul primăriei www.municipiulslobozia.ro - secțiunea – „Consiliul Local”, subsecțiunea – „Ședințele Consiliului Local”.

Art. 4 - Consilierii locali vor putea formula și depune amendamente asupra proiectelor de hotărâri cu maxim 24 de ore înainte de data ședinței, conform prevederilor art. 36 alin. (14) din HCL nr. 193/30.10.2019 privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Consiliului Local Slobozia.

Art. 5 Prevederile prezentei dispoziții se vor aduce la cunoştinţa publică prin afişare la sediul Primăriei Municipiului Slobozia şi pe site-ul propriu www.municipiulslobozia.ro, prin grija Compartimentului „Proceduri administrative și Secretariat Consiliul Local”.