Inițializează o căutare

SAMGPL

D I S P O Z I Ţ I E privind convocarea Consiliului Local Slobozia în şedinţă extraordinară de îndată pentru data de 9 mai 2024

 publicat pe data de 09 mai 2024

 

D I S P O Z I Ţ I E

privind convocarea Consiliului Local Slobozia în şedinţă extraordinară de îndată 

pentru data de 9 mai 2024

 

                 Primarul Municipiului Slobozia, judeţul Ialomiţa,

 

Având în vedere :

Prevederile art. 133 alin. (2), art. 134 alin. (1) lit. a), alin. (2), alin. (4și alin. (5) din Codul Administrativ,

DISPUN :

 

Art. 1 - Se convoacă în ședință extraordinară de îndată consilierii Consiliului Local al Municipiului Slobozia, în data de 9 mai, orele 14 00 

Ședința se va desfășura online.

Art. 2 - Proiectul ordinii de zi, precum și comisiile de specialitate cărora le vor fi trimise  spre avizare proiectele de hotărâri, sunt prevăzute în anexa ce face parte integrantă din prezenta dispoziție.

Art. 3 - Materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi vor fi transmise prin e-mail consilierilor locali și vor fi postate pe site-ul primăriei www.municipiulslobozia.ro - secțiunea – „Consiliul Local”, subsecțiunea – „Ședințele Consiliului Local”.

Art. 4 - Consilierii locali vor putea formula și depune amendamente asupra proiectelor de hotărâri, conform prevederilor art. 138 alin. (12) din Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 5 Prevederile prezentei dispoziții se vor aduce la cunoştinţa publică prin afişare la sediul Primăriei Municipiului Slobozia şi pe site-ul propriu www.municipiulslobozia.roprin grija Compartimentului „Proceduri administrative și Secretariat Consiliul Local”.