Inițializează o căutare

SAMGPL

Comuna Munteni-Buzău / Anunț vânzare teren

publicat pe data de 04 ianuarie 2024 

1. Denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon şi de fax, adresa de e-mail, ale autorităţii contractante:

Comuna Munteni-Buzău, Munteni-Buzău, cod fiscal 4231873, Str. Primăriei nr. 116, judeţul Ialomiţa, cod poştal 927185, telefon 0243/260.001, fax 0243/260.001, email: [email protected].

2. Informaţii generale privind obiectul vânzării:

- teren categoria curți construcții, aparţinând domeniului privat al Comunei Munteni-Buzău, situat în intravilan cu suprafaţa de 20.872 mp, situat în Tarla 91, parcela 3, lotul nr.1, identificat cu număr cadastral 25977, înscris în cartea funciară a comunei Munteni-Buzău cu nr. 25977, cu adresă fosta fermă de pui a C.A.P.-ului, conform H.C.L. Comuna Munteni-Buzău nr. 63/28.11.2023 şi O.U.G. nr. 57/03.07.2019;

3. Informaţii privind documentaţia de atribuire:

se regăsesc în caietul de sarcini.

3.1. Modalitatea prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire:

-în urma unei solicitări pe suport de hârtie sau pe suport magnetic adresată Comunei Munteni-Buzău.

3.2. Denumirea si adresa compartimentului din cadrul vânzătorului, de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire:

Comuna Munteni-Buzău, Munteni-Buzău, Str. Primăriei, nr. 116, cod poştal 927185, judeţul Ialomiţa, Compartimentul Achiziţii Publice.

3.3. Costul si condiţiile de plata pentru obţinerea documentaţiei de atribuire: 

20 lei/exemplar și se va achita la Casieria instituției sau în contul RO62TREZ39121360250XXXXX, deschis la Trezoreria Slobozia, cod fiscal 4231873.

3.4. Data limita pentru solicitarea clarificărilor: 17.01.2024, ora 15.00.

4. Informaţii privind ofertele :

4.1. Data limita de depunere a ofertelor: 26.01.2024, ora 12.00.

4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele:

Registratura Comunei Munteni-Buzău, comuna Munteni-Buzău, Str. Primăriei, nr. 116, judeţul Ialomiţa.

4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depuse documentele de înscriere la licitaţie: un exemplar original și două exemplare - copii.

5. Data si locul la care se va desfăşura şedinţa publică de deschidere a ofertelor: 26.01.2024, ora 14.00, la sediul Comunei Munteni-Buzău, Munteni-Buzău, Str. Primăriei, nr. 116, judeţul Ialomiţa.

6. Denumirea, adresa, numărul de telefon a instanţei competente în soluţionarea litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea instanţei: Secţia de Contencios Administrativ a Tribunalului Ialomiţa, Slobozia, B-dul Cosminului, nr. 12, judeţul Ialomiţa, telefon 0243/236.952, fax 0243/232.266, e-mail: [email protected].

7. Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea publicării: 04.01.2024.