Inițializează o căutare

SAMGPL

D I S P O Z I Ţ I E privind convocarea Consiliului Local Slobozia în şedinţă ordinară pentru data de 28 septembrie 2023

D I S P O Z I Ţ I E

privind convocarea Consiliului Local Slobozia în şedinţă ordinară

pentru data de 28 septembrie 2023

 

                 Primarul Municipiului Slobozia, judeţul Ialomiţa,

 

Având în vedere :

Prevederile art. 133 alin. (1), art. 134 alin. (1) lit. a), alin. (2), alin. (3) lit. ași alin. (5) din Codul Administrativ,

DISPUN :

 

Art. 1 – Se convoacă în ședință ordinară consilierii Consiliului Local al Municipiului Slobozia, în data de 28 septembrie 2023, orele 1730, la Sala de ședințe a Consiliului Local din incinta Primăriei Municipiului Slobozia.

Art. 2 - Proiectul ordinii de zi, precum și comisiile de specialitate cărora le vor fi trimise  spre avizare proiectele de hotărâri, sunt prevăzute în anexa ce face parte integrantă din prezenta dispoziție.

Art. 3 - Materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi vor fi transmise prin e-mail consilierilor locali și vor fi postate pe site-ul primăriei www.municipiulslobozia.ro - secțiunea – „Consiliul Local”, subsecțiunea – „Ședințele Consiliului Local”.

Art. 4 - Consilierii locali vor putea formula și depune amendamente asupra proiectelor de hotărâri cu maxim 24 de ore înainte de data ședinței, conform prevederilor art. 36 alin. (14) din HCL nr. 193/30.10.2019 privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Consiliului Local Slobozia.

Art. 5 Prevederile prezentei dispoziții se vor aduce la cunoştinţa publică prin afişare la sediul Primăriei Municipiului Slobozia şi pe site-ul propriu www.municipiulslobozia.ro, prin grija Compartimentului „Proceduri administrative și Secretariat Consiliul Local”.


PROIECTUL ORDINII DE ZI

al ședinței ordinare din data de 28.09.2023, orele 1730

 

 

Nr.

crt.

Materialele supuse dezbaterii și aprobării

Inițiator

Comisii de specialitate*

1

Aprobarea Procesului-verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local Slobozia din data de 31 august 2023.

-

-

2

Aprobarea Procesului-verbal al ședinței extraordinare de îndată a Consiliului Local Slobozia din data de 21 septembrie  2023.

-

-

3

Proiect de hotărâre privind aprobarea listei de repartizare a locuințelor libere construite din fonduri ANL în Municipiul Slobozia - luna septembrie2023.

Primarul Municipiului Slobozia

5

4

Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului de îmbunătățire a eficienței energetice a Municipiului Slobozia –  an de raportare 2022.

Primarul Municipiului Slobozia

5

5

Proiect de hotărâre privind privind relocarea unei persoane cu dizabilități din locuința socială repartizată prin HCL nr. 70/24.02.022, într-o locuință socială situată pe str. Gării, bloc Nefamiliști (SACO) din Municipiul Slobozia.

Primarul Municipiului Slobozia

3

6

Proiect de hotărâre privind avizarea Studiului de Oportunitate, Strategiei de contractare, Studiului de Fundamentare și a Documentației de Atribuire pentru ”delegarea gestiunii activității de eliminare prin depozitare a deșeurilor reziduale din Județul Ialomița”, precum și mandatarea primarului Municipiului Slobozia ca reprezentant al Municipiului Slobozia în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ECOO 2009 să voteze pentru aprobarea Studiului de Oportunitate, Strategiei de contractare, Studiului de Fundamentare și a Documentației de Atribuire pentru ”delegarea gestiunii activității de eliminare prin depozitare a deșeurilor reziduale din Județul Ialomița”.

Primarul Municipiului Slobozia

2,4

7

Proiect de hotărâre privind derularea „Programului pentru școli al României” în perioada 2023-2029, pe raza teritorială a Unității Administrativ-Teritoriale Municipiul Slobozia.

Primarul Municipiului Slobozia

2,5

8

Proiect de hotărâre referitoare la modificarea și completarea HCL nr. 53/28.03.2019 privind darea în administrare prin gestiune directă a furnizării/prestării serviciului de transport public local de călători prin curse regulate în Municipiul Slobozia, către Serviciul Public de Transport Local, cu modificările și completările ulterioare.

Primarul Municipiului Slobozia

2,4

9

Proiect de hotărâre referitoare la modificarea HCLnr. 123/27.05.2021 privind stabilirea tarifelor pentru utilizarea bazelor sportive (terenuri de sport) și Bazinului de înot didactic, aflate în administrarea Clubului Sportiv Municipal ”Unirea” Slobozia.

Primarul Municipiului Slobozia

3,5

10

Proiect de hotărâre referitoare la modificarea HCL nr. 214/22.12.2020 privind desemnarea membrilor Consiliului de Administrație al Clubului Sportiv Municipal ”Unirea” Slobozia.

Primarul Municipiului Slobozia

2

11

Proiect de hotărâre referitoare laretragerea dreptului de administrare conferit Liceului Tehnologic „Înălțarea Domnului” asupra unui microbuz marca MERCEDES-BENZ SPRINTER.

Primarul Municipiului Slobozia

2,4

12

Proiect de hotărâre referitoare  la darea în administrare către Direcția de Administrare a Domeniului Public Slobozia a unui microbuz marca MERCEDES-BENZ SPRINTER.

Primarul Municipiului Slobozia

2,4

13

Proiect de hotărâre privind trecerea unor bunuri din domeniul public al Municipiului Slobozia în domeniul privat al Municipiului Slobozia în vederea scoaterii din funcţiune şi casării acestora.

Primarul Municipiului Slobozia

2,4

14

Proiect de hotărâre privind retragerea dreptului de folosință gratuită deținut de Societatea E-Distribuție Dobrogea SA asupra unui teren proprietate privată a UAT Municipiul Slobozia, situat în Tarlaua 192, Parcela 1, identificat cu nr.cadastral 39978.

Primarul Municipiului Slobozia

2,4

15

Proiect de hotărâre privind retragerea dreptului de folosință gratuită conferit Societății Cooperative „LECOMS”  asupra Loturilor 1 și 2, situate în Municipiul Slobozia, Strada Gării Noi nr. 14, Județul Ialomița. 

Primarul Municipiului Slobozia

3

16

Proiect de hotărâre referitor la modificarea și completarea H.C.L. nr. 104/28.07.2011 privind aprobarea inventarului domeniului privat al Municipiului Slobozia, cu modificările şi completările ulterioare

Primarul Municipiului Slobozia

3

17

Proiect de hotărâre referitor la modificarea și completarea H.C.L. nr. 103/28.07.2011 privind modificarea și înlocuirea Anexei la Hotărârea Consiliului Local Slobozia nr. 83/2001 prin care se stabilesc inventarele care alcătuiesc domeniul public al municipiului Slobozia, cu modificările și completările ulterioare.

Primarul Municipiului Slobozia

3

18

Proiect de hotărâre referitoare la completarea Anexei nr. 2 a HCL Slobozia nr. 58/20.05.2016 privind darea în administrarea unităților de învățământ cu personalitate juridică din municipiul Slobozia a imobilelor (construcții și teren aferent), proprietate publică a unității administrativ-teritoriale, în care își desfășoară activitatea, precum și darea în administrare a unor bunuri din domeniul public al municipiului Slobozia catre Direcția de Administrare a Domeniului Public Slobozia.

Primarul Municipiului Slobozia

2,3

19

Proiect de hotărâre privind aprobarea  cererii de trecere din domeniul public al UAT Județul Ialomița în domeniul public al UAT Municipiul Slobozia a unui teren în suprafață de  18.500,00 mp, înscris în Cartea Funciară nr. 38936.

Primarul Municipiului Slobozia

3

20

 Proiect de hotărâre privind acordarea dreptului de folosință cu titlu gratuit Societății E-Distribuție Dobrogea SA asupra terenului proprietate privată a Municipiului Slobozia, situat în Municipiul Slobozia, Tarlaua 192, Parcela 1, nr.cadastral 41125.

Primarul Municipiului Slobozia

2,3

21

Proiect de hotărâre privind aprobarea Plan Urbanistic de Detaliu - „EXTINDERE ŞI MODERNIZARE CENTRU COMERCIAL” - Şoseaua Bucureşti  Constanţa.

Primarul Municipiului Slobozia

3

22

Proiect de hotărâre privind vânzarea unui apartament tip ANL, situat în Municipiul Slobozia, strada Răzoare, nr. 6bloc 20, scara B, etaj 3, apartament 40.

Primarul Municipiului Slobozia

1,4

23

Proiect de hotărâre privind vânzarea unui apartament tip ANL, situat în Municipiul Slobozia, Aleea Olimpianr. 2, bloc T3, scara B, etaj 1, apartament 5.

Primarul Municipiului Slobozia

1,4

24

Întrebări. Interpelări. Puncte de vedere.

-

-

 

 

Secretar General al  Municipiului  Slobozia

jur. Tudoran Valentin

 

 

 

 

*Denumirea Comisiilor de specialitate:

1

Comisia Economico - Financiară

2

Comisia Juridică și de Disciplină

3

Comisia de Urbanism și Amenajarea Teritoriului

4

Comisia de Comerț, Prestări-Servicii

5

Comisia pentru Învățământ, Cultură, Sănătate, Sport, Tineret, Protecție Socială