Inițializează o căutare

SAMGPL

UAT Cocora / Licitație spațiu cabinet medical

publicat pe data de 10 ianuarie 2023 

Anunţ licitaţie publică pentru închirierea unui  spaţiu cabinet veterinar amplasate în cadrul Dispensarului Uman din strada Principală, nr. 98, comuna Cocora, jud. Ialomiţa

 

1. Informaţii generale privind autoritatea contractantă:

- Comuna Cocora, cu sediul administrativ în comuna Cocora, str. Principală, nr. 116, judeţul Ialomiţa, cod fiscal - 4427943, telefon 0243247176, telefon mobil 0730619748, email: [email protected].


2. Informaţii generale privind obiectul închirierii:

- spaţiul în suprafaţă de 30 mp –  Cabinet veterinar -14,52 mp + anexă - 15,48 mp, situate in incinta Dispensarului Uman din strada Principală, nr. 98, comuna Cocora, jud. Ialomiţa, aparţin domeniului privat al Comunei Cocora conform O.U.G. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările si completările ulterioare şi Hotărârii Consiliului Local al Comunei Cocora nr. 51/21.12.2022.


3.  Informaţii privind documentaţia de atribuire:

- se regăsesc în caietul de sarcini.


3.1. Modalitatea prin care persoanele interesate pot intra in posesia unui exemplar din documentaţia de atribuire:

- la cerere, la sediul instituţiei sau electronic, prin e-mail: [email protected].


3.2. Denumirea şi datele de contact ale compartimentului din cadrul autorităţii contractante de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire: 

- biroul secretarului general al Comunei din cadrul Primăriei comunei Cocora, Comuna Cocora, str. Principală, nr. 116, jud. Ialomiţa.


3.3. Costul şi condiţiile de plata pentru obţinerea documentaţiei:

- 20 lei per exemplar şi se achită la Serviciul Impozite şi Taxe Locale al Comunei Cocora.


3.4. Data limita pentru solicitarea clarificărilor: 19.01.2023, ora 16,00.


4. Informaţii privind ofertele:


4.1. Data limită de depunere a ofertelor:

31.01.2023, ora 14,00.


4.2 Adresa la care trebuie depuse ofertele: 

Comuna Cocora, str. Principală, nr. 116, comuna Cocora, judeţul Ialomiţa, registratură.


4.3 Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: 

- un exemplar în două plicuri sigilate, unul exterior şi unul interior.

 

5. Data şi locul la care se va desfăşura şedinţa publică de deschidere a ofertelor:

31.01.2023, ora 15,00, Comuna Cocora, Cocora, str. Principală, nr.116, judeţul Ialomiţa.


6. Instanţa competentă în soluţionarea litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea instanţei:

Secţia de Contencios Administrativ a Tribunalului Ialomiţa, Slobozia, str. Cuza Vodă, nr.12, judeţul Ialomiţa, telefon 0243/236.952, fax 0243/232.266, e-mail: [email protected].


7. Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea publicării: 09.01.2023.