Inițializează o căutare

SAMGPL

Anunț licitație concesionare teren - Comuna Dridu

publicat pe data de 10 ianuarie 2024

1.Informații generale privind concedentul, în special denumirea, codul de identificare fiscală, adresa, numărul de telefon, fax şi/sau adresa de e-mail, persoană de contact: Comuna Dridu, comuna Dridu, Str.Teiului nr.47, județul Ialomița, telefon 0243/282.941, fax 0243/282.701, e-mail: [email protected], cod fiscal 4364896. 

2.Informații generale privind obiectul concesiunii, în special descrierea şi identificarea bunului care urmează să fie concesionat: Teren în suprafață de 1.075mp, Lot 36, categoria de folosință curți-construcții, număr cadastral 21778, înscris în cartea funciară nr.21778 Dridu, situat în intravilanul comunei Dridu, sat Dridu, Str.Begoniei nr.24, județul Ialomița, aparține domeniului privat al Comunei Dridu, conform caietului de sarcini, H.C.L.Comuna Dridu nr.110/27.11.2023 și O.U.G.nr.57/03.07.2019. 

3. Informații privind documentația de atribuire: se regăsesc în caietul de sarcini. 
3.1. Modalitatea sau modalitățile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentației de atribuire: prin solicitarea scrisă de la sediul Comunei Dridu. 
3.2. Denumirea şi adresa serviciului/compartimentului din cadrul concedentului, de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire: Registratura Comunei Dridu, comuna Dridu, Str.Teiului nr.47, județul Ialomița. 
3.3. Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde este cazul: 50Lei/exemplar, ce va putea fi achitată în numerar la Casieria instituției sau în contul concedentului: TREZ39321A300530XXXX, deschis la Trezoreria Urziceni, cod fiscal al concedentului: 4364896. 
3.4. Data-limită pentru solicitarea clarificărilor: 22.01.2024, ora 16.00. 

4. Informaţii privind ofertele: 
4.1. Data-limită de depunere a ofertelor: 31.01.2024, ora 10.00. 
4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Oferta va fi depusă la sediul Comunei Dridu, comuna Dridu, Str.Teiului nr.47, județul Ialomița. 
4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: 1 exemplar original. 

5. Data şi locul la care se va desfăşura ședinţa publică de deschidere a ofertelor: 31.01.2024, ora 11.00, la sediul Comunei Dridu, comuna Dridu, Str.Teiului nr.47, județul Ialomița. 

6. Denumirea, adresa, numărul de telefon, fax şi/sau adresa de e-mail ale instanţei competente în soluţionarea litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea instanţei: Acțiunea în justiție se poate introduce la Secția de Contencios Administrativ a Tribunalului Ialomița, Slobozia, Str.Cosminului nr.12, județul Ialomița, cod poștal 920030, telefon 0243/236.952, fax 0243/232.266, e-mail: [email protected]

7. Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea publicării: 09.01.2024.