Inițializează o căutare

SAMGPL

D I S P O Z I Ţ I E privind convocarea Consiliului Local Slobozia în şedinţă extraordinară de îndată pentru data de 30 mai 2024

publicat pe data de 30 mai 2024 

D I S P O Z I Ţ I E

privind convocarea Consiliului Local Slobozia în şedinţă extraordinară de îndată 

pentru data de 30 mai 2024

 

                 Primarul Municipiului Slobozia, judeţul Ialomiţa,

 

Având în vedere :

Prevederile art. 133 alin. (2), art. 134 alin. (1) lit. a), alin. (2), alin. (4și alin. (5) din Codul Administrativ,

DISPUN :

 

Art. 1 - Se convoacă în ședință extraordinară de îndată consilierii Consiliului Local al Municipiului Slobozia, în data de 30 mai, orele 16 00 

Ședința se va desfășura online.

Art. 2 - Proiectul ordinii de zi, precum și comisiile de specialitate cărora le vor fi trimise  spre avizare proiectele de hotărâri, sunt prevăzute în anexa ce face parte integrantă din prezenta dispoziție.

Art. 3 - Materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi vor fi transmise prin e-mail consilierilor locali și vor fi postate pe site-ul primăriei www.municipiulslobozia.ro - secțiunea – „Consiliul Local”, subsecțiunea – „Ședințele Consiliului Local”.

Art. 4 - Consilierii locali vor putea formula și depune amendamente asupra proiectelor de hotărâri, conform prevederilor art. 138 alin. (12) din Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 5 Prevederile prezentei dispoziții se vor aduce la cunoştinţa publică prin afişare la sediul Primăriei Municipiului Slobozia şi pe site-ul propriu www.municipiulslobozia.roprin grija Compartimentului „Proceduri administrative și Secretariat Consiliul Local”.


 

PROIECTUL ORDINII DE ZI

al ședinței extraordinare de îndată din data de 30 mai 2024, orele 16.00

 

Nr.crt.

Materialele supuse dezbaterii și aprobării

Inițiator

Comisii de specialitate*

 

 

1

Proiect de hotărâre privind aprobarea criteriilor pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluționarea cererilor de locuințe și în repartizarea locuințelor pentru tineri, destinate închirierii, în mod exclusiv specialiștilor din sănătate, în Municipiul Slobozia

Primarul Municipiului Slobozia

 

5

 

 

2

Proiect de privind aprobarea criteriilor pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluționarea cererilor de locuințe și în repartizarea locuințelor pentru tineri, destinate închirierii, în Municipiul Slobozia

 

Primarul Municipiului Slobozia

 

5

3

Proiect de hotărâre privind aprobarea operațiunilor notariale și cadastrale de dezmembrare a unui teren situat în Municipiul Slobozia, Județul Ialomița, proprietate privată a Municipiului Slobozia, având număr cadastral 41134  

 

Primarul Municipiului Slobozia

 

3

 

4

Proiect de hotărâre privind instituirea unui drept de uz și servitute în favoarea E-Distribuție Dobrogea S.A. asupra unui teren în suprafață de 108 mp situat în str. Liliacului

Primarul Municipiului Slobozia

3

 

 

 

 

5

Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentantului legal al U.A.T. Municipiul Slobozia în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ECOO 2009 să voteze favorabil la propunerea de aprobarea a Strategia de Dezvoltare a Serviciului de Salubrizare

 

 

Primarul Municipiului Slobozia

 

 

2,4

6

Proiect de hotărâre referitor la modificarea Anexei la HCL Slobozia nr. 166/06.07.2023 privind aprobarea și garantarea unei finanțări rambursabile interne în valoare de 18.000 mii lei, modificată prin HCL nr. 341/2023

Primarul Municipiului Slobozia

 

1,2

 

 

 

 

7

Proiect de hotărâre  referitor la modificarea HCL nr. 291/13.11.2023privind participarea UAT Municipiul Slobozia la Programul “ Sprijinirea investitiilor in noi capacitati de producere a energiei electrice produsa din surse regenerabilepentru autoconsum aferent apelului de proiecte pentru solicitantii din domeniul public” cu obiectivul de investitii “Parc fotovoltaic in Municipiul Slobozia, Judetul Ialomita”, aprobarea contributiei financiare proprii a UAT Municipiul Slobozia în cadrul proiectului si a acordului de parteneriat cu unitatile de învatamânt, cu modificările și completările ulterioare

 

 

 

Primarul Municipiului Slobozia

 

1,3

 

 

 

8

Proiect de hotărâre referitor la modificarea și completarea HCL nr. 370/19.12.2023 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de investiții „Centura ocolitoare din zona de Nord pentru Municipiul Slobozia și modernizare Drum DC53 Slobozia - Slobozia Nouă”, cu modificările și completările ulterioare

 

 

Primarul Municipiului Slobozia

 

 

1,3

9

Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al municipiului Slobozia luna mai 2024

Primarul Municipiului Slobozia

1

10

Proiect de hotărâre referitor la aprobarea Regulamentului privind acordarea premiilor din bugetul propriu al Municipiului Slobozia

Primarul Municipiului Slobozia

2

11

Proiect de hotărâre privind retragerea dreptului de folosință a unui teren atribuit in baza Legii nr.15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală

Primarul Municipiului Slobozia

2,3,5

12

Proiect de hotărâre referitor la trecerea terenului în suprafață de 309 mp, situat în Slobozia, Strada Mihail Sadoveanu, din domeniul public al UAT Municipiul Slobozia în domeniul public al Județului Ialomița

Primarul Municipiului Slobozia

3

13

Proiect de hotărâre referitor la trecerea terenului în suprafață de 874 mp, situat în Slobozia, Strada Mihail Sadoveanu, din domeniul public al UAT Municipiul Slobozia în domeniul public al Județului Ialomița

Primarul Municipiului Slobozia

3

14

Întrebări. Interpelări. Puncte de vedere.