Inițializează o căutare

SAMGPL

D I S P O Z I Ţ I E privind convocarea Consiliului Local Slobozia în şedinţă ordinară pentru data de 28 martie 2024

publicat pe data de 26 martie 2024 

D I S P O Z I Ţ I E

privind convocarea Consiliului Local Slobozia în şedinţă ordinară

pentru data de 28 martie 2024

 

                 Primarul Municipiului Slobozia, judeţul Ialomiţa,

Având în vedere :

Prevederile art. 133 alin. (1), art. 134 alin. (1) lit. a), alin. (2), alin. (3) lit. a) şi alin. (5) din Codul Administrativ,

DISPUN :

 

Art. 1 – Se convoacă în şedinţă ordinară consilierii Consiliului Local al Municipiului Slobozia, în data de 28 martie 2024, orele 1600, la Sala de spectacole a Casei Municipale de Cultură Nicolae Rotaru.

Art. 2 - Proiectul ordinii de zi, precum şi comisiile de specialitate cărora le vor fi trimise  spre avizare proiectele de hotărâri, sunt prevăzute în anexa ce face parte integrantă din prezenta dispoziţie.

Art. 3 - Materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi vor fi transmise prin e-mail consilierilor locali şi vor fi postate pe site-ul primăriei www.municipiulslobozia.ro - secţiunea – „Consiliul Local”, subsecţiunea – Ședinţele Consiliului Local.

Art. 4 - Consilierii locali vor putea formula şi depune amendamente asupra proiectelor de hotărâri cu maxim 24 de ore înainte de data şedinţei, conform prevederilor art. 36 alin. (14) din HCL nr. 193/30.10.2019 privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Consiliului Local Slobozia.

Art. 5 - Prevederile prezentei dispoziţii se vor aduce la cunoştinţa publică prin afişare la sediul Primăriei Municipiului Slobozia şi pe site-ul propriu www.municipiulslobozia.ro prin grija Compartimentului Proceduri administrative şi Secretariat Consiliul Local.

 

Anexă la Dispoziţia Primarului nr. 277/22.03.2024

 

PROIECTUL ORDINII DE ZI

al şedinţei ordinare din data de 28.03.2024, orele 1600

 

Aprobarea Procesului-verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local Slobozia din data de 26 februarie 2024. 

2. Aprobarea Procesului-verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local Slobozia din data de 29 februarie 2024.

3. Aprobarea Procesului-verbal al şedinţei extraordinare de îndată a Consiliului Local Slobozia din data de 05 martie 2024.

4. Aprobarea Procesului-verbal al şedinţei extraordinare de îndată a Consiliului Local Slobozia din data de 18 martie 2024.

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Devizului General şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii Centru multifuncţional pentru tineret în Municipiul SloboziaIniţiator - Primarul Municipiului Slobozia. Comisii de specialitate - 1

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea propunerii criteriilor pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor de locuinţe şi în repartizarea locuinţelor pentru tineri, destinate închirierii, în mod exclusiv tinerilor specialişti din sănătate, în Municipiul Slobozia. Iniţiator - Primarul Municipiului Slobozia. Comisii de specialitate -5

7. Proiect de hotărâre  privind aprobarea propunerii criteriilor pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor de locuinţe şi în repartizarea locuinţelor pentru tineri, destinate închirierii, în Municipiul Slobozia. Iniţiator - Primarul Municipiului Slobozia. Comisii de specialitate -5

8. Proiect de hotărâre referitor la darea în administrare către Clubul Sportiv Municipal Slobozia a unei autospeciale - ambulanţă. Iniţiator - Primarul Municipiului Slobozia. Comisii de specialitate - 2, 4.

9. Proiect de hotărâre referitor la darea în administrare către Serviciul Public de Transport Local Slobozia a unei autoutilitare marca RENAULT MASTER. Iniţiator - Primarul Municipiului Slobozia. Comisii de specialitate - 2, 4.

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de ordine şi siguranţă publică al Municipiului Slobozia pentru anul 2024. Iniţiator - Primarul Municipiului Slobozia. Comisii de specialitate - 2, 4.

11. Proiect de hotărâre privind transformarea unei funcţii publice vacante din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Slobozia. Iniţiator Primarul Municipiului Slobozia. Comisii de specialitate - 2.

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordarii unui supliment nutritiv/gustare copiilor beneficari ai serviciilor sociale oferite in cadrul Complexului de Servicii Sociale Cartier Bora, Slobozia - Serviciul Social Centrul Multifuncţional cartier Bora. Iniţiator - Primarul Municipiului Slobozia. Comisii de specialitate - 1, 2, 5.

13. Întrebări. Interpelări. Puncte de vedere.