Inițializează o căutare

SAMGPL

Anunț UAT Perieți - Închiriere spațiu cabinet medical 2 în suprafață de 12mp

publicat pe data de 11 ianuarie 2023

 1. Informaţii generale privind concedentul, în special denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail ale persoanei de contact: 

Comuna Perieţi, strada Calea Bucureşti, nr. 25, județul Ialomiţa, telefon/fax 0243/239926, e-mail: [email protected], cod fiscal 4231849.


2. Informaţii generale privind obiectul închirierii, în special descrierea şi identificarea bunului care urmează să fie închiriat: 

- spaţiu cabinet medical 2 in suprafaţa de 12 mp, situat in incinta Dispensarului Uman Comuna Perieţi, strada Ialomiţei, nr.108, judeţul Ialomiţa, înscris în cartea funciara nr. 23434, ce aparține domeniului public al Comunei Perieţi conform HCL al Comunei Perieti nr. 07/31.01.2022 și O.U.G. 57/03.07.2019.


3. Informaţii privind documentaţia de atribuire: 

se regăsesc în caietul de sarcini.


3.1. Modalitatea sau modalităţile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire: 

la cerere, de la sediul instituției, Compartimentul Achiziţii.


3.2. Denumirea şi adresa serviciului/compartimentului din cadrul concedentului, de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire: 

Compartimentul Achiziţii din cadrul Comunei Perieţi, Perieţi, strada Calea Bucureşti, nr. 25, județul Ialomiţa.


3.3. Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde este cazul:

20 lei/exemplar ce se achită numerar la casieria Primăriei Comunei Perieţi.


3.4. Dată limită privind solicitarea clarificărilor:

31.01.2023, ora 15.00. 


4. Informaţii privind ofertele: 


4.1. Data limită de depunere a ofertelor: 

08.02.2023 ora 9.00.


4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: 

Compartimentul Secretariat al Comunei Perieţi, Perieţi, strada Calea Bucureşti, nr. 25, județul Ialomiţa.


4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: 

un singur exemplarîn două plicuri sigilate: unul exterior și unul interior.


5. Data şi locul la care se va desfăşura şedinţa publică de deschidere a ofertelor: 

08.02.2023 ora 11.00, Comuna Perieţi, Perieţi, strada Calea Bucureşti, nr. 25, județul Ialomiţa.


6. Denumirea, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail ale instanţei competente în soluţionarea litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea instanţei: 

Secția de Contencios Administrativ a Tribunalului Ialomița, Slobozia, B-dul Cosminului, nr. 12, tel.0243.236953; fax-0243.232266, judeţul Ialomiţa, e-mail: [email protected].

7. Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea publicării: 

10.01.2023.