Inițializează o căutare

Expur

Concurs funcție publică de conducere: M. Kogălniceanu

publicat pe data de 21 aprilie 2021  

ANUNT

 

Primăria comunei M KOGALICEANU JUD IALOMIȚA organizează în data de 21.05.2021, concurs de recrutare pentru ocuparea a 1 funcție publica de conducere, de secretar general UAT ,

-Condiții de desfășurare a concursului de recrutare:

Dosarele candidaților se pot depune la sediul Primăriei Comunei MIHAIL KOGALNICEANU , județul lomița în termen de 20 zile de la publicarea anunțului, respectiv în perioada 21.04.2021 -10.05.2021 ,orele 16.30 , program  Luni – Joi  08.00-16.30,  Vineri 08.00-  14.00

Probele de concurs:

1 -Selecția dosarelor se va face în perioada 11.05.2021 - 17.05.2021 ;

2-     Proba scrisă, în data de 21.05.2021 ora 9,30;

3-     Interviu - în termen de 5 zile de la data desfășurării probei scrise.

Probele sunt succesive. Se pot prezenta la următoarea probă numai candidații admiși la proba precedentă.

Condiții de participare la concurs , trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute de art.465 din OUG. nr. 57/2019  Codul Administrativ.

 - CONDIȚII DE STUDII Si VECHIME

-studii universitare de licența absolvite cu diploma de licența in specialitate juridica, administrative sau stiinte politice,

-    absolvenți cu diplomă a studiilor universitare de master în domeniul administrației publice, management sau în specialitatea studiilor necesare ocupării funcției publice sau cu diplomă echivalenta conform prevederilor art. 153 alin (2) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;

-vechimea in specialitatea studiilor ncesare exercitării funcției publice minimum 5 ani, în conformitate cu art. 468 alin. (2) lit. a) din O.U.G 57/2019 privind Codul Administrativ;

-    în conformitate cu art. 615 alin. (1) din O.U.G 57 privind Codul Administrativ, în cazul în care la concursurile organizate pentru ocuparea funcției publice de conducere de secretar general al comunei nu se prezintă persoane care au studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în specialitate juridică, administrativă sau științe politice, și care îndeplinesc condițiile prevăzute la art. 465 afin (3) si art. 468 alin. (2) lit. a), pot candida și persoane care nu îndeplinesc aceste condiții. în următoarea ordine:

a)   persoane care au studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în specialitate juridică, administrativă sau științe polirice și îndeplinesc condiția prevăzută la art. 468 alin. (2) lit. a);

b)   persoane care au studii univerritare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă  în specialitate juridică, administrativă sau științe politice;

c)   persoane care au studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite ca diplomă de licență sau echivalentă în altă specialitate.

           

                                 Dosarul de înscriere va cuprinde :

        -formularul de înscriere prevăzut în anexa nr. 3 din HG nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei funcționarilor publici; formularul de înscriere se pune la dispoziția candidaților de către sccrtetarul comisiei de concurs. ’

     -curiculum vitae model european ;

       -copia actului de identitate,

      -copii ale diplomelor de studii, certificatelor și altor documente care atestă efectuarea unor specializări și perfecționări.

       - copie a diplomei de master sau de studii postuniversitare în domeniul administrației publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice, după caz;

        - copia carnetului de muncă si dupa  caz . a adeverinței eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă și după caz în specialitatea studiilor necesare ocupării funcției publice :

        -copia adeverinței care atestă starea dc sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult

6        luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;

-        cazierul judiciar:

          -  declaratia pe propria răspundere sau ade veriță care să ateste calitatea sau lipsa calității de lucrător al Securității sau colaborator al acesteia.

           - copii de pe actele prevazute  mai sus  se prezintă în copii legalizate sau însoțite de documente originale care sa certifice pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs ,

E - Solicităm totodată. îr. conformitate cu prevederile art. 618 alin.(5) din OUG nr. 57/2019,desemnarea unui membru ANFP pentru a face parte din comisia de concurs, respectiv comisia de soluționare a contestatiilor.

 

                                           

  Bibliografie

                    - HG 611/2008  privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici,

                    - Legea 119/1996 actele de stare civila,

                    - Legea 544/2001 privind liberul acces la informatii publice,

                    - Legea 52/2003 privind transparenta decizionala

                    -constitutia Romaniei,

                    - titlul I si II partea a VI din OUG 57/2019,

                    - OUG 137/2000,

                    - Legea 202/2002 ,

                                                         

 

                                                                    Tematica

 -Reglementari privind liberul acces la informatii publice,

-Reglementari privind statutul functionarului public,

-Cunostinte generale administratie publica,

-Reglementari privind respectarea demnitatii umane, protectia drepturilor si libertatilor fundamentale ale omului,

-Prevenirea si combaterea incitarii la ura si discriminare,

-Reglementari privind organizarea si functionarea carierei functionarilor publici,

-Reglementari privind actele de stare civila,

-Reglementari privind transparenta decizionala,

 

 

COORDONATE DE CONTACT

Persoana  de  contact  pentru  informații  suplimentare: MANEA PETRICA, secretarul  general delegat  al  Primariei M. Kogalniceanu,  telefon:0731372149, .

-TELEFON -  0243272074 , -IMAIL       - [email protected]

-ADRESA CORESPONDENTA  - UAT com M Kogalniceanu, str. Scolii nr. 21 jud Ialomita, cod postal 927165