Inițializează o căutare

Expur

CONVOCAREA ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR COMCEREAL S.A.

publicat pe data de 29 iunie 2020

Consiliul de Administrație al COMCEREAL S.A., societate înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Ialomița sub nr. J21/114/2001, Cod Unic de Înregistrare RO 8415941, cu sediul in municipiul Slobozia, str. Matei Basarab nr. 137, județ Ialomița, România (denumită în continuare „Societatea”), întrunit în ședința din data de 18 iunie 2020, în temeiul Legii nr. 31/1990, Legii 151/2014, Regulamentului A.S.F. nr. 17/2014, Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018, și al Actului Constitutiv al Societății

CONVOACĂ:

Adunarea Generală Ordinară a acționarilor în data de 30.07.2020, începând cu ora 09:00, la adresa sediului Societății din Municipiul Slobozia, strada Matei Basarab nr. 137, județul Ialomița, România, pentru toți acționarii înscriși în Registrul Acționarilor Societății, la sfârșitul zilei de 20.07.2020 considerată Dată de Referința pentru aceasta adunare.

În cazul în care la data menționată mai sus nu se întrunesc condițiile de validitate/cvorumul de prezență prevăzute de Legea nr. 31/1990 și de Actul Constitutiv al Societății, se convoacă și se fixează în temeiul art. 118 din Legea nr. 31/1990 cea de-a doua Adunare Generală Ordinară a Acționarilor Societății pentru data de 31.07.2020, începând cu ora 09:00, în același loc și cu aceeași ordine de zi și Dată de Referință.

Ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor este următoarea:

1.-Prezentarea Raportului de audit financiar extern pentru anul financiar 2019;

2.-Prezentarea și aprobarea situațiilor financiare pentru anul financiar 2019;

3.-Aprobarea Raportului Consiliului de Administrație al Societății;

4.-Aprobarea afectării rezultatului net pentru exercițiul financiar 2019;

5.-Aprobarea datei de 19.08.2020 ca Dată de Înregistrare, conform articolului 86 alineatul 1 al Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și stabilirea datei de 18.08.2020 ca dată ex-date, conform articolului 2, alineatul 2, litera l) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018.

6.-Mandatarea Președintelui Consiliului de Administrație al Societății, cu posibilitatea de substituire, pentru a semna în numele Societății și/sau al acționarilor Societății, după caz, hotărârile prezentei Adunări Generale, documentele și cererile adoptate/întocmite, precum și pentru a efectua toate formalitățile legale pentru înregistrare, opozabilitate, executare și publicare a hotărârilor adoptate, cât și să întreprindă toate măsurile, să ia toate deciziile și să emită toate documentele ce ar putea fi necesare pentru ducerea la îndeplinire a tuturor măsurilor adoptate.

La Adunarea Generală Ordinară sunt îndreptățiți să participe și își pot exercita dreptul de vot și celelalte drepturi numai acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor Societății la Data de Referința, conform prevederilor legale și ale Actului Constitutiv, personal (prin reprezentanții legali) sau prin reprezentant convențional, pe bază de împuternicire specială sau generală, sau prin corespondență, pe baza de buletin de vot prin corespondență.

Împuternicirea specială poate fi acordată oricărei persoane pentru reprezentare într-o singură adunare generală și trebuie să conțină instrucțiuni specifice de vot din partea acționarului, cu precizarea clară a opțiunii de vot pentru fiecare punct înscris pe ordinea de zi a adunării generale. În situația discutării în cadrul Adunării Generale a acționarilor, în conformitate cu prevederile legale, a unor puncte neincluse pe ordinea de zi publicată, împuternicitul poate vota pe marginea acestora conform interesului acționarului reprezentat.

Acționarul poate acorda o împuternicire generală valabilă pentru o perioadă care nu va depăși 3 ani, permițând reprezentantului său a vota în toate aspectele aflate în dezbaterea Adunărilor Generale ale acționarilor, inclusiv în ceea ce privește acte de dispoziție, cu condiția ca împuternicirea să fie acordată de către acționar, în calitate de client, unui intermediar sau unui avocat conform legii. În cazul împuternicirilor generale persoana care acționează în calitate de reprezentant nu trebuie să prezinte în adunarea generală a acționarilor nicio dovadă privind exprimarea votului persoanelor reprezentate.

Conform legii, împuternicirea generală trebuie să conţină cel puţin următoarele informaţii:

1.-numele/denumirea acţionarului;

2-numele/denumirea reprezentantului (cel căruia i se acordă împuternicirea);

3.- data împuternicirii, precum şi perioada de valabilitate a acesteia;

4.-precizarea faptului că acţionarul împuterniceşte reprezentantul să participe şi să voteze în numele său prin împuternicirea generală în adunarea generală a acţionarilor pentru întreaga deţinere a acţionarului la data de referinţă, cu specificarea expresă a Societății.

Împuternicitul nu poate fi substituit de o altă persoană decât în cazul în care acest drept i-a fost conferit în mod expres de către acționar în împuternicire. În condițiile în care persoana împuternicită este o persoană juridică, aceasta poate să își exercite mandatul primit prin intermediul oricărei persoane ce face parte din organul său de administrare sau conducere sau dintre angajații săi. Acționarul poate desemna prin împuternicire unul sau mai mulți împuterniciți supleanți, care să îi asigure reprezentarea în Adunarea Generală, în cazul în care persoana împuternicită este în imposibilitatea de a-şi îndeplini mandatul. În cazul în care prin împuternicire sunt desemnați mai mulți împuterniciți supleanți, se va stabili și ordinea în care aceștia îşi vor exercita mandatul.

Unui acționar i se interzice să exprime voturi diferite în baza acţiunilor deținute de acesta la Societate. Calitatea de acționar, precum şi, în cazul acționarilor persoane juridice sau al entităților fără personalitate juridică, calitatea de reprezentant legal se constată în baza listei acționarilor de la data de referință/de înregistrare, pe baza următoarelor documente prezentate Societății de către acționar:

a)extrasul de cont din care rezultă calitatea de acționar şi numărul de acțiuni deținute;

b)documente care atestă calitatea de reprezentant legal.

Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal întocmite într-o limbă străină, alta decât limba engleză, vor fi însoțite de o traducere realizată de un traducător autorizat în limba română sau în limba engleză. Societatea nu va solicita legalizarea sau apostilarea documentelor care atestă calitatea de reprezentant legal al acționarului. Societatea acceptă dovada calității de reprezentant legal și în baza documentelor prezentate de acționarul, persoană juridică, eliberate de registrul comerțului sau de o altă autoritate similară din statul în care acționarul este înmatriculat, aflate în termenul de valabilitate.

Accesul acționarilor îndreptățiți să participe la Adunarea Generală este permis prin simpla probă a identității acestora, făcută, în cazul acționarilor persoane fizice, cu actul de identitate sau, în cazul persoanelor juridice și al persoanelor fizice reprezentate, cu împuternicire dată persoanei fizice care le reprezintă, conform dispozițiilor legale și prezentei convocări.

Începând cu data de 29.06.2020, pot fi obținute, la cerere, în fiecare zi lucrătoare, între orele 08:30-16:30, de la sediul Societății, prin fax sau poștă următoarele documente:

1.-Convocatorul Adunării Generale a Acționarilor;

2.-Formularul de procură specială pentru reprezentarea acționarilor în Adunarea Generală Ordinara a acționarilor;

3.-Formularul de buletin de vot prin corespondență;

4.-Documentele și materialele informative referitoare la problemele/aspectele incluse pe ordinea de zi;

Totodata, incepand cu data de 29.06.2020, vor fi disponibile la sediul Societatii, in fiecare zi lucratoare, intre orele 08,30-16,00, precum si pe pagina web a Societatii, respectiv www.comcerealslobozia.ro, urmatoarele documente:

1.-Situatiile financiare anuale ale Societatii;

2.-Raportul anual al Consiliului de Administratie;

După completarea și semnarea procurii speciale pentru reprezentarea acționarilor în Adunarea Generală Ordinară și/sau după caz, a buletinului de vot prin corespondență, un exemplar original al procurii speciale/buletinului de vot prin corespondență, după caz, se va depune/transmite, cu mențiunea „Pentru Adunarea Generală Ordinară a acționarilor din 30.07.2020” la sediul Societății până la data de 27.07.2020, ora 16:30 (reprezentând data primirii de către Societate a procurii special/buletinului de vot).

În cazul în care pe ordinea de zi a Adunării Generale a acționarilor se află rezoluții care necesită votul secret, votul acționarilor participanți în mod personal sau prin reprezentant, precum şi al celor care votează prin corespondență va fi exprimat prin mijloace care nu permit deconspirarea acestuia decât membrilor secretariatului însărcinat cu numărarea voturilor secrete exprimate şi numai în momentul în care sunt cunoscute şi celelalte voturi exprimate în secret de acționarii prezenți sau de reprezentanții acționarilor care participă la ședință. În cazul votului prin reprezentant, dezvăluirea votului fată de acesta, înainte de adunarea generală, nu reprezintă o încălcare a cerinței privind caracterul secret al votului.

În situația în care acționarul care şi-a exprimat votul prin corespondență participă personal sau prin reprezentant la adunarea generală, votul prin corespondență exprimat pentru acea adunare generală este anulat. În acest caz este luat în considerare doar votul exprimat personal sau prin reprezentant.

Dacă persoana care reprezintă acționarul prin participare personală la adunarea generală este alta decât cea care a exprimat votul prin corespondență, atunci pentru valabilitatea votului său aceasta prezintă la adunare o revocare scrisă a votului prin corespondență, semnată de acţionar sau de reprezentantul care a exprimat votul prin corespondență. Acest lucru nu este necesar dacă acționarul sau reprezentantul legal al acestuia este prezent la adunarea generală.

Unul sau mai mulți acționari reprezentând individual sau împreună mai mult de 5% din capitalul social al Societății au dreptul, în condițiile legii, (i) să introducă noi puncte pe ordinea de zi, fiind necesar ca pentru fiecare punct să existe o justificare sau un proiect de hotărâre propus spre adoptare, și (ii) să prezinte proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi, în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării. Propunerile formulate vor fi transmise în scris, prin servicii de curierat, la adresa sediului Societății sau la adresa de e-mail [email protected], cu mențiunea „Pentru Adunarea Generală Ordinară a acționarilor din 30.07.2020”.

În cazurile în care exercitarea dreptului acționarilor de a introduce noi puncte pe ordinea de zi determină modificarea ordinii de zi a Adunării Generale comunicate deja acționarilor, societatea face disponibilă o ordine de zi revizuită, folosind aceeași procedură ca şi cea utilizată pentru ordinea de zi anterioară, înainte de Data de Referință a adunării generale a acționarilor, aşa cum este definită aceasta prin reglementările A.S.F., precum şi cu respectarea termenului de publicare în Monitorul Oficial de cel puțin 10 zile înainte de Adunarea Generală, astfel încât să permită celorlalți acţionari să desemneze un reprezentant sau, dacă este cazul, să voteze prin corespondență.

Orice acționar interesat are dreptul de a adresa Consiliului de Administrație întrebări în scris referitoare la punctele de pe ordinea de zi înaintea datei de desfășurare a Adunării Generale. Societatea are obligația de a răspunde la întrebările adresate de acționari, în conformitate cu prevederile legale aplicabile.

Informații suplimentare referitoare la problemele incluse în ordinea de zi se pot obține la sediul Societății începând cu data de 29.06.2020, între orele 08:30-16:30.